spelerslijst 1928-1929

namen posities matchen goals
Andries Felix FW 25 15
Borstlap John B 2 0
Bourgeois Désiré FW 25 19
Foulau Julien 1 0
Goovaerts Jean 1 1
Hellemans August  H-B 25 2
Hendrickx Arthur H-B 25 1
Louis Frans FW 3 0
Noëth Gabriël FW 19 12
Piscaer Victor   GK 2 0
Pouillart Robert H-B 5 0
Rits Alfons H-B 26 0
Scherps Jozef B 25 0
Spruyt Frans 1 0
Sterckx Arthur FW 21 8
Toen Albert FW 2 0
Truyts Alphonse GK 24 0
Vandepoel Laurent B 24 0
Verbiest Louis FW 25 3
Verdoodt Achilles FW 4 0
Verstraeten Désiré H-B 1 0

Aantal matchen en goals onder voorbehoud wegens een gebrek aan officiële bronnen.
GK = goalkeeper, B = back, H-B = half-back en FW = forward.
1 own-goal t.v.v. Malinois.